Algemene Voorwaarden van Echtvanhout, gevestigd Overgauwseweg 27, 2641NC te Pijnacker
Versie geldig vanaf 22 april 2020
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Echtvanhout en op iedere tussen
Echtvanhout en consument tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. Echtvanhout behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken
van de looptijd te wijzigen.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Producten die op voorraad zijn zullen wij proberen binnen 1 tot 3 werkdagen na betaling te verzenden. Producten die op maat gemaakt moeten worden zullen binnen 10 werkdagen gemaakt en verzonden worden.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s. De factuur is vrijgesteld van OB (omzetbelasting) o.g.v. artikel 25 Wet OB. Wij rekenen dan ook geen btw.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na
ontvangst per email melding te maken naar info@echtvanhout.nl Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product te kunnen beoordelen. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen
14 dagen na bekendmaking van retourneren bij Echtvanhout, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies, het product retour sturen.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Echtvanhout zicht het recht om
waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
Echtvanhout binnen 5 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van
retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Ook de verzendkosten die betaald zijn bij de bestelling zullen vergoed worden indien de gehele bestelling retour wordt gestuurd.
4.2 Bij retourneren komen de verzendkosten en risico voor rekening van de afnemer, tenzij anders per email is overeengekomen met Echtvanhout.
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Echtvanhout, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand
van Echtvanhout. Echtvanhout houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet
verstrekken aan derden.

6. Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Echtvanhout en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door
Echtvanhout op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Echtvanhout behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.

7. Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van Echtvanhout gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht
8.1 Echtvanhout is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Echtvanhout alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Echtvanhout behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Echtvanhout
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Echtvanhout bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Echtvanhout is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of
raadpleeg onze website.
9.2 Echtvanhout werkt veelal met natuurlijke materialen zoals (steiger)hout. Deze materialen hebben de eigenschap dat het kan gaan werken, krimpen, verkleuren, scheuren. Afnemer is zich hiervan bewust en Echtvanhout is niet aansprakelijk voor de gevolgen.
9.3 Laat kinderen nooit alleen met het speelgoed (lees: bijtring/rammelaars/wagenhanger/wagenspanner) en gebruik deze alleen onder toezicht!
Een bijtring is onderhevig aan slijtage door wrijving en beweging van de onderdelen, controleer daarom regelmatig of alle onderdelen nog goed vastzitten. Wanneer bijtringen/rammelaars/wagenhangers/wagenspanners in contact komen met speeksel door kwijlen en of water/vocht kunnen de materialen hun stevigheid verliezen en/of (sneller) kapot gaan.
Het gebruik van een bijtring/rammelaar is altijd op eigen verantwoordelijkheid. Echtvanhout is niet aansprakelijk voor eventuele schade door gebruik van een bijtring/rammelaar.

10. Klachten
Klachten kunnen aan ons kenbaar gemaakt worden door een email te sturen of te reageren via het contactformulier. We proberen dan samen op zoek te gaan naar een oplossing. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

11. Conformiteit en Garantie
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Echtvanhout | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel